KJ 43 - Tuhan, Kasihani Kami

KJ 43 - Tuhan, Kasihani Kami


1.  Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami!
Tuhan, kasihani kami!

0 komentar

Posting Komentar